Gebruikersvoorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chiff B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72100419.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Chiff, een bedrijf dat een applicatie biedt gericht op het beheren van digitale wachtwoorden. Voor een goed gebruik van de applicatie verwijzen wij u naar de uitleg op de website chiff.app.

Lees deze gebruikersvoorwaarden aandachtig door voordat u de website of de applicatie gebruikt. Zodra u zich op de website begeeft of de applicatie downloadt, bent u gebonden aan deze gebruikersvoorwaarden. Indien u met deze gebruikersvoorwaarden niet akkoord gaat, dan is het u ook niet toegestaan om gebruik te maken van de applicatie en de website. U kunt deze gebruikersvoorwaarden niet overdragen aan een ander.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Abonnement: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Chiff ter zake het gebruik van de betaalde versie van de Applicatie;
1.2. Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige gebruikersvoorwaarden van Chiff;
1.3. Applicatie: de gehele applicatie, bestaande uit de Mobiele Applicatie en Extensie;
1.4. Diensten: de dienstverlening die door Chiff via haar Applicatie wordt aangeboden, gericht op het beheren van digitale wachtwoorden en anderszins door Chiff te verrichten werkzaamheden;
1.5. Diensten van derden: websites, diensten en applicaties van derden;
1.6. Extensie: de door Chiff ontwikkelde browser-extensie om haar Diensten tot uitvoering te brengen;
1.7. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Chiff, zichzelf toegang verschaft tot de Applicatie van Chiff of deze gebruikt. Rechtspersonen en diens eindgebruikers worden aangemerkt als zakelijk gebruikers;
1.8. Chiff: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chiff B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72100419, de aan Chiff gelieerde entiteiten en/of door Chiff (eventueel) nader aan te wijzen derden;
1.9. Mobiele Applicatie: de door Chiff ontwikkelde app om haar Diensten tot uitvoering te brengen;
1.10. Paper Back-up: twaalf (12) woorden welke de Gebruiker dient te noteren na het installeren van de Mobiele Applicatie. De twaalf woorden vertegenwoordigen de unieke en willekeurig gegenereerde Random Seed;
1.11. Partijen: Chiff en Gebruiker gezamenlijk;
1.12. Random Seed: de willekeurig gegenereerde sleutel, waarvan de wachtwoorden van de Gebruiker van worden afgeleid met een deterministisch algoritme;
1.13. Website: de door Chiff ontwikkelde website (chiff.app) om haar Diensten tot uitvoering te brengen.

ARTIKEL 2: TOEPASSING GEBRUIKERSVOORWAARDEN

2.1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Chiff sluit met de Gebruiker, op ieder Abonnement, op alle Diensten en op ieder (ander)gebruik van of toegang tot de Applicatie.
2.2. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn niet van toepassing op Diensten van derden, waartoe de Gebruiker toegang verkrijgt via het gebruik van de Diensten.
2.3. Afwijkingen van en wijzigingen van deze Gebruikersvoorwaarden binden Chiff slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Chiff daarbij door een daartoe krachtens de statuten van Chiff bevoegde functionaris wordt vertegenwoordigd. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Chiff en Gebruiker.
2.4. Gebruiker stemt in met toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden op latere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Gebruiker en Chiff. Gebruiker stemt ermee in dat deze Gebruikersvoorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd moeten worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden onverkort van toepassing.
2.6. Chiff behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Chiff deze via elektronische weg aan de Gebruiker ter kennis heeft gebracht en de Gebruiker tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen dertig (30) dagen na verzending heeft geageerd.
2.7. Voor wat betreft de niet in deze Gebruikersvoorwaarden geregelde onderdelen wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het aanbod, door de acceptatie daarvan door de Gebruiker of door de acceptatie daarvan door Chiff, alles voor zover uitdrukkelijk voorgevallen en voor zover deze onderling niet met elkaar in strijd zijn.
2.8. Sectiekoppen in deze Gebruikersvoorwaarden dienen uitsluitend ter verduidelijking en zijn niet van toepassing op de betekenis of interpretatie van enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden.
2.9. Deze Gebruikersvoorwaarden worden in verschillende talen ter beschikking gesteld. In het geval van een geschil over inhoud of strekking van deze Gebruikersvoorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
2.10. Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt c.q. is beëindigd, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard of inhoud in stand dienen te blijven, waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen omtrent beëindiging, geheimhouding en geschillen met Chiff, ook na beëindiging van kracht.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

3.1. Een overeenkomst tussen Partijen komt tot stand zodra de Gebruiker de Applicatie downloadt en/of gebruikt, dan wel zodra de Gebruiker anderszins gebruik maakt van de Diensten van Chiff.

ARTIKEL 4: GEBRUIK APPLICATIE

4.1. De Gebruiker kan slechts gebruik maken van de Diensten, indien hij beschikt over de daartoe geschikte c.q. benodigde apparatuur, waaronder doch niet uitsluitend een smartphone of tablet, alsmede toegang tot internet door middel van bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend een telecommunicatiedienstabonnement.
4.2. Na het installeren van de Mobiele Applicatie wordt er door de Mobiele Applicatie een unieke en willekeurige Random Seed gegenereerd. De wachtwoorden van de Gebruiker worden afgeleid van deze Random Seed. De Random Seed kan worden weergegeven als twaalf (12) woorden ("Paper Back-up").
4.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn Paper Back-up. Chiff accepteert daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
4.4. De Gebruiker stemt ermee in dat de Chiff via push-berichten contact met hem kan opnemen. De Gebruiker kan te allen tijde push-notificaties van Chiff uitzetten via de Mobiele Applicatie alsmede via de door hem gebruikte apparatuur.
4.5. De wachtwoorden van de Gebruiker worden alleen opgeslagen op de smartphone of tablet van de Gebruiker. Chiff heeft geen toegang tot de wachtwoorden van de Gebruiker. Chiff kan op generlei wijze de beveiligde gegevens van de Gebruiker herstellen of ophalen. De Gebruiker kan zelf de beveiligde gegevens herstellen of ophalen door het gebruik van zijn Paper Back-up.
4.6. Om het mogelijk te maken een account te herstellen met de Paper Back-up, slaat Chiff de navolgende gegevens van de Gebruiker op: (i) websites waar de Gebruiker een account heeft, (ii) gebruikersnamen van de Gebruiker en (iii) overige configuratiegegevens. Al deze gegevens zijn versleuteld en niet voor Chiff toegankelijk.
4.7. De Applicatie mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij aan de Gebruiker ter beschikking zijn gesteld. Het is de Gebruiker dan ook niet toegestaan om (een deel van) de Applicatie te wijzigen, bewerken, hacken, vertalen, kopiëren, verspreiden, verpanden, verzenden, exploiteren, belasten, te kraken of anderszins te modificeren. Het is evenmin toegestaan om (een deel van) de Applicatie te reproduceren, te licentiëren of te verspreiden.
4.8. Chiff kan de inhoud van de Applicatie en/of de Website naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen en/of gebruikers de toegang tot de Applicatie en/of de Website (gedeeltelijk c.q. tijdelijk) ontzeggen.
4.9. De functionaliteit om QR-codes te scannen met de Mobiele Applicatie dient uitsluitend gebruikt te worden om QR-codes te scannen die door de Extensie zijn gegenereerd.
4.10. De Gebruiker maakt geheel op eigen risico gebruik van de Applicatie, de Diensten en de Website. De Gebruiker is gehouden om zichzelf te vergewissen van en wordt geacht bekend te zijn met de risico’s gepaard gaande met de Applicatie, de Diensten of de Website.

ARTIKEL 5: PRIJZEN

5.1. Chiff biedt de Gebruiker twee versies van gebruik:
a. een gratis versie voor particuliere gebruikers; en
b. een betaalde versie voor zakelijke gebruikers.
5.2. Alle bedragen die de Gebruiker ten aanzien van een Abonnement aan Chiff verschuldigd is, dienen door de Gebruiker per vooruitbetaling aan Chiff te worden voldaan. De Gebruiker wordt maandelijks pro rato gefactureerd op basis van een vast bedrag per user.
5.3. Alle door Chiff opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen, kosten en prijzen luiden in de valuta van het land waar de Gebruiker woonachtig is en dienen door de Gebruiker derhalve dan ook in die valuta aan Chiff te worden voldaan, tenzij door Chiff uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard.
5.4. Alle door Chiff opgegeven, dan wel tussen Partijen overeengekomen, kosten en prijzen zijn inclusief BTW, heffingen van overheidswege, verzekeringen, transactiekosten alsmede overige rechten en kosten.
5.5. Aan het einde van elke periode wordt het Abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden tegen de tarieven die op dat moment van kracht zijn. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om het Abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 6: BETALING

6.1. Bij het gebruik van een Abonnement dienen de verschuldigde bedragen door de Gebruiker aan Chiff te worden voldaan door betaling via automatische incasso. De beschikbaarheid van de betreffende betaalmethode hangt af van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de locatie van de Gebruiker en waar de Gebruiker bankiert. Derhalve kan een goede werking van de betaalmethode niet door Chiff worden gegarandeerd.
6.2. Indien Gebruiker niet binnen de door Chiff bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6.3. Klachten over de prijzen en kosten die bij de Gebruiker in rekening zijn gebracht dienen door de Gebruiker schriftelijk bij Chiff te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen nadat de betreffende bedragen door de Gebruiker aan Chiff zijn voldaan dan wel ná de factuurdatum, zulks op straffe van verval van recht.
6.4. Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is de Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen een tarief conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, met een minimum van € 40,- (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.
6.5. Door de Gebruiker gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van de Gebruiker is gelegd;

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1. Alle naar oordeel van Chiff vertrouwelijke informatie die de Gebruiker verkrijgt omtrent Chiff en haar Diensten, alsmede de informatie die de Gebruiker verkrijgt omtrent derde-gebruikers, dient hij vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken in verband met de Diensten.

ARTIKEL 8: GEBRUIKER EN BEVEILIGING

8.1. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het veilig en werkende houden van zijn elektronische apparatuur waarop hij de Applicatie heeft gedownload c.q. gebruikt dan wel waarmee hij gebruik maakt van de Diensten. De Gebruiker is gehouden om zijn apparatuur adequaat te beveiligen, door onder meer maar niet uitsluitend de beveiliging van het besturingssysteem niet te doorbreken, alsmede periodiek te controleren en actueel te houden.
8.2. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het instellen van adequate authenticatiemethoden op de apparatuur, alsmede het zorgdragen van de geheimhouding c.q. bescherming van de authenticatiemiddelen hiertoe.
8.3. De Gebruiker moet redelijke stappen ondernemen om verlies, diefstal of misbruik van de in artikel 8.1 genoemde apparatuur alsmede zijn Paper Back-up tegen te gaan. De Gebruiker is zich bewust van het risico gepaard gaande met het verlies, diefstal of misbruik van de betreffende apparatuur of diens Paper Back-up, waaronder maar niet uitsluitend het risico dat een derde zichzelf (onrechtmatig) toegang kan verschaffen tot de wachtwoorden van de Gebruiker.
8.4. De Gebruiker mag zijn Paper Back-up niet bekend maken aan derden, inclusief medewerkers van Chiff. Indien de Gebruiker zijn Paper Back-up verliest, vergeet of kwijtraakt, kan Chiff geen hulp verschaffen bij het herstellen van de accounts van de Gebruiker.
8.5. Indien de Gebruiker het vermoeden heeft dat zijn Paper Back-up door een derde worden gebruikt, wordt misbruikt en/of is aangetast, dient hij Chiff zo spoedig mogelijk schriftelijk van dit vermoeden in kennis te stellen.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID CHIFF

9.1. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Chiff of haar leidinggevende personen.
9.2. Chiff is jegens de Gebruiker slechts aansprakelijk voor de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen of nalaten zijdens Chiff. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Chiff aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Chiff toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die de Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.
9.3. De aansprakelijkheid van Chiff is te allen tijde beperkt tot:
a. de directe schade. Chiff is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;
b. de aansprakelijkheid van Chiff is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van Chiff in het voorkomend geval.
9.4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijdens Chiff, is Chiff nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door:
a. enig verlies van of schade aan de reputatie of goodwill van de Gebruiker;
b. enig verlies van goederen, zaken, gelden, gelegenheden, klanten of contracten van de Gebruiker;
c. enig verlies of verspilling van overheadkosten, management of personeelstijden van de Gebruiker;
d. ondeskundig gebruik door de Gebruiker van de Applicatie, en/of de Paper Back-up dan wel de Diensten die door Chiff worden aangeboden;
e. gebruikmaking van elektronische apparatuur en (openbare) netwerken;
f. door verlies en/of diefstal van de elektronische apparatuur waarop de Gebruiker gebruik maakt van de Diensten dan wel de Paper Back-up van de Gebruiker;
g. het op enigerlei manier verloren gaan van de Paper Back-up van de Gebruiker;
h. door computervirussen, spyware, shareware, Trojaanse paarden, wormen, andere malware dan wel andere beveiligingsinbreuk die van invloed kunnen zijn op de elektronische apparatuur waarop de Gebruiker gebruik maakt van de Diensten;
i. door phishing of andere digitale activiteiten die tot doel hebben persoonlijke informatie van de Gebruiker te ontfutselen;
j. een storing in of het tijdelijk niet bruikbaar zijn van de door Chiff aangeboden Applicatie, Diensten, Website dan wel anderszins door Chiff aangeboden diensten of producten;
k. misbruik of het in strijd met de geldende wet- en/of regelgeving gebruiken van de Applicatie of de Diensten zijdens de Gebruiker;
l. derden die op verzoek of met toestemming van de Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
m. onvoldoende c.q. ontoereikende kennis van de Gebruiker omtrent de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van de Applicatie en de Diensten;
n. een schending zijdens Chiff van de overeenkomst tussen Partijen welke is te wijten aan een overmachtssituatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 11;
o. doordat Chiff is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens, documenten en informatie.
9.5. De Diensten worden geleverd naar rato van beschikbaarheid en zonder dat daarvoor enigerlei garantie wordt afgegeven.
9.6. Gebruiker vrijwaart Chiff tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit iedere overeenkomst tussen Partijen, ieder Abonnement, alle Diensten en op ieder (ander) gebruik van of toegang tot de Applicatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Chiff. Bovendien stemt de Gebruiker ermee in dat Chiff het recht heeft om schade op hem te verhalen als hij de Applicatie voor onwettige doeleinden, op een onwettige manier of op een andere manier die indruist tegen de Gebruikersvoorwaarden gebruikt. Deze schade kan onder andere bestaan uit directe, indirecte, gevolg of incidentele schade.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Chiff verleent aan de Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onderworpen aan de voorwaarden van de Gebruikersvoorwaarden, om de Applicatie, de Diensten en aanverwante inhoud, materialen en informatie uitsluitend overeenkomstig de door Chiff goedgekeurde en de te dien aanzien geldende wet en/of regelgeving toegestane doeleinden te gebruiken. Elk ander gebruik van de Applicatie, de Diensten, Website en aanverwante inhoud, materialen en informatie is uitdrukkelijk verboden.
10.2. Updates worden automatisch geïnstalleerd of dienen door de Gebruiker te worden geïnstalleerd. Het niet installeren van een update kan ertoe leiden dat de Applicatie niet goed werkt.
10.3. Alle rechten van intellectuele eigendom die (komen te) rusten op de producten van de geest van Chiff en welke door Chiff zijn ontwikkeld, berusten bij Chiff. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan deze producten op een andere wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren dan zoals bepaald in artikel 10.1.
10.4. De Gebruiker zal Chiff direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan Chiff toekomende intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

11.1. Chiff is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Partijen op te schorten voor de duur van een overmachtssituatie of geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden te zijn.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen, en die niet aan Chiff zijn toe te rekenen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van het personeel van Chiff, werkstaking, brand, storingen in het computernetwerk en andere ernstige storingen in het bedrijf van Chiff.

ARTIKEL 12: BEEINDIGING ABONNEMENT EN STAKEN APPLICATE

12.1. Chiff is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd het Abonnement met de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te ontbinden of ieder gebruik van de Applicatie te ontzeggen indien:
a. de Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Chiff niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. Chiff vermoedt dat de Gebruiker Diensten op een frauduleuze of ongeautoriseerde manier gebruikt;
c. de Gebruiker surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;
d. beslag op zaken of vorderingen van de Gebruiker is gelegd;
12.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Chiff op de Gebruiker terstond en geheel opeisbaar.
12.3. Indien Chiff overgaat tot het ontbinden van het Abonnement dan wel het gebruik van de Applicatie en/of Website te ontzeggen, zal zij de reeds vooruitbetaalde termijnen door de Gebruiker terugbetalen.
12.4. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van een maand op te zeggen.

ARTIKEL 13: KLACHT

13.1. Eventuele klachten omtrent de Applicatie, Diensten of anderszins voortvloeiende uit de overeenkomst met Chiff, dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Chiff te worden gemeld binnen twee (2) maanden nadat het betreffende feit waarop de klacht ziet zich heeft voorgedaan, zulks op straffe van verval van recht.
13.2. Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van de Gebruiker niet op, noch komt aan de Gebruiker het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
13.3. Chiff dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Bij onterechte klachten is Chiff gerechtigd alle redelijke kosten van het onderzoek bij de Gebruiker in rekening te brengen.
13.4. De voorkeur bestaat eerst de onderhavige klachtprocedure te doorlopen, alvorens een geschil wordt voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

ARTIKEL 14: PRIVACY

14.1. De gegevens die Chiff van de Gebruiker opvraagt worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en verwijderd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsmede de overige toepasselijke wet- en/of regelgeving. Zie voor meer informatie hierover de Privacyverklaring.
14.2. Het kan voorkomen dat Chiff wettelijk verplicht is om (persoons-)gegevens te verstrekken aan bevoegde overheidsorganen, politie of opsporingsinstanties.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op elke overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen Chiff en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Elk geschil tussen Chiff en de Gebruiker zal worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.